Cru-embreg emm Internet

Eine Anmer­kung zu unse­rer neu­en Homepage
Die­ses Gedicht erreich­te uns von Man­fred Osper aus der Bar­mer Diaspora

Us Dorp ess nu emm Internet,
Nu ka‘mr bess Tim­buk­tu kieken,
Watt sech emm Kierspel ganz adrett,
De Lüd su langs de Mau­en strieken.

Dä nächs­te Obrams – Festival
Wä-et u‑ech enn Hel­sin­ki be-eiht,
On man­chen, net­ten, plat­ten Kall,
emm Kon­go op dänn Schirm gebreiht.

Ki-en Won­ger, wenn dech nächs­te Ki-er
Nairobi‘s Kell­ner platt­wech frogen:
„Wie ess‘ett on wie gi-eht ett dir?
Watt heet dech dann hie henn getogen?“

Ech meng, sugett wu-ed höchs­te Tied,
Baul kal­len Mil­liu-enen Platt,
On dann ess u‑ech dä Dach nit wiet,
Datt i‑ener seht: „Dreh aff – ett batt!“

© Man­fred Osper